Brandskydd

När du är ansvarig för ett evenemang, en verksamhet eller en byggnad är du också ansvarig för brandsäkerheten.

Som ansvarig ska du arbeta med att förebygga bränder och minimera brandrisker. Du ska också ordna med utbildning och utrustning så att skadan av en brand blir så liten som möjligt.

Ansvariga myndigheter

Uppsala brandförsvar är tillsynsmyndighet för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner, vilket innebär att brandförsvaret kontrollerar att brandskyddet i kommunerna följer lagen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för regler och lagar inom området för brandskydd.

Dokumentation

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Som ansvarig för en byggnad eller verksamhet ska du genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket innebär att du ska gå igenom och dokumentera arbetet med brandsäkerhet.

Arbetet och dokumentationen ska följa Räddningsverkets allmänna råd.

På msb.se hittar du mer information om systematiskt brandskyddsarbete och räddningsverkets allmänna råd.

Läs om Brandskydd i flerbostadshus på msb.se

Kravet på skriftlig redogörelse har tagits bort

Läs om lagändringen som trädde i kraft 1 januari 2021

Tillsyn

Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera brandsäkerheten i lokaler och verksamheter och att fastighetsägare eller nyttjanderättshavare uppfyller de krav som ställs enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Beroende på vilken del av brandskyddet som kontrolleras, kan brandförsvaret kalla

  • ägaren av en byggnad
  • den som har verksamhet i en byggnad
  • den som är brandskyddsansvarig.

Läs mer om hur en tillsyn går till

Se brandförsvarets taxor för tillsyn.

Brandskydd i flerbostadshus

Ett bra brandskydd består av flera olika delar och bygger på att alla parter, både ägare och användare av en byggnad, tar ansvar för det. För att säkerställa att alla delar i brandskyddet fungerar behöver ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. Det innebär att ta ett helhetsgrepp om brandskyddet och på ett systematiskt sätt arbeta både med att förebygga och minska konsekvenserna vid brand.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär dels att arbeta både med tekniska delar, som byggnaden och brandtekniska installationer, och även med det organisatoriska brandskyddet, som rutiner, utbildning till ansvariga på olika nivåer, information till de boende med mera. För att säkerställa god ordning på brandskyddet och brandskyddsarbetet behöver delar av det dokumenteras.

MSB:s broschyr "Brandskydd i flerbostadshus" innehåller information som riktar sig till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i flerbostadshus. Broschyren som är tänkt som ett stöd i det systematiska brandskyddsarbetet beskriver kortfattat vilket ansvar olika parter har och ger förslag på hur fastighetsägare och fastighetsförvaltare kan arbeta med brandskyddet.

Brandskydd i flerbostadshus (msb.se)

Placering av containrar och så kallade big bags

Öppna containrar med brandfarligt material eller så kallade big bags ska placeras tillräckligt långt från byggnader så att elden inte sprider sig ifall det skulle börja brinna i containern.

Följande avstånd gäller vid placering av container

  • Öppen container med brännbart material - minst sex meter från fasad
  • Stängd och låst container med brännbart material - minst tre meter från fasad
  • Om du behöver placera en öppen container med brännbart material närmare än sex meter från fasaden måste du flytta containern vid arbetsdagens slut.

Om brandförsvaret upptäcker felaktigt uppställda containrar kontaktar vi containerägaren så att de kan flytta den. Om vi inte får kontakt med ägaren ser vi till att containern flyttas på ägarens bekostnad.

För råd och information kring placering av sopkärl hänvisar vi till Brandskyddsföreningens webbplats.