Explosiva varor

Tillstånd

Nästan all hantering med explosiva varor är tillståndspliktig. Tillstånd behövs för att få använda, förvara, sälja, överföra, tillverka, destruera, importera eller exportera explosiva varor. När tillstånd behövs krävs även att föreståndare finns för hanteringen. Föreståndare behöver vara godkänd för detta. Det ställs även krav på att deltagare i verksamhet med explosiv vara (med några få undantag) också är godkända.

Inom Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner utfärdar Uppsala brandförsvar tillstånd för

  • användning av explosiva varor
  • förvaring av explosiva varor
  • handel med explosiva varor
  • överföring av explosiva varor inom Sverige
  • godkännande av föreståndare och deltagare i verksamhet med explosiva varor.

Har du redan ett tillstånd där tillståndstiden håller på att löpa ut är det viktigt att du ansöker om ett nytt i god tid. Om ett nytt tillstånd söks senast fyra veckor innan det gamla löper ut får du fortsätta bedriva verksamhet enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden. Kommer ansökan in för sent kan verksamheten behöva upphöra till dess att ett nytt tillstånd erhållits.

Mer information om explosiva varor och tillstånd finns på MSB:s hemsida 

Sök tillstånd

Använd ansökningsblanketten nedan. Läs och fyll i blanketten noggrant och bifoga de filer som anges. Om vi behöver begära in kompletteringar tar handläggningen längre tid. Du kan söka tillstånd för flera olika sorters hantering i samma ansökan.

Fyll i blanketten, skriv ut, skriv under och posta den. Blanketten kan även mailas till brandforsvaret@uppsala.se, men då måste du ha skrivit under blanketten och därefter skannat in den.

Sök tillstånd för explosiva varor. (PDF, 1 MB)

Vill du söka tillstånd för försäljning, förvaring och användning av fyrverkerier använder du blanketten som finns här:

Sök tillstånd för förvaring och försäljning av fyrverkerier

En avgift tas ut för tillståndsprövningen.

Anmälan och godkännande av föreståndare och deltagare

Du som redan har ett giltigt tillstånd, men som behöver anmäla nya deltagare för verksamhet med explosiv vara ansöker via den här blanketten:

Anmäl föreståndare och deltagare enligt 9 och 9 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (PDF, 455 KB)

Kom ihåg att godkännandet är knutet till ett specifikt tillstånd. En person som arbetar med explosiva varor i flera tillståndspliktiga verksamheter eller i en verksamhet som har flera tillstånd, till exempel förråd i flera kommuner, behöver vara prövad och godkänd som deltagare i varje tillstånd.

Tillstånd hos andra myndigheter

Myndigheten för samhällsskydds och beredskap (MSB) prövar tillstånd i huvudsak för tillverkning, bearbetning, destruktion, import och export samt gränsöverskridande överföring och återvinning av explosiva varor.

Inom detaljplanerat område krävs även tillstånd från polisen för att få spränga. Mer information om detta finner du här:

Polisen ger tillstånd för sprängning.

Nya krav från och med 1 augusti 2021

Från och med 1 augusti 2021 skärptes kraven i lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Det innebär att du också ska anmäla de personer som har betydande inflytande över verksamhet när du söker tillstånd. Brandförsvaret gör en lämplighetsprövning av dessa personer, där polisens yttrande till stor del ligger till grund för bedömningen. Lämplighetsprövningen av personer med betydande inflytande ligger till grund för om tillstånd kan utfärdas.

Nytt är också att personer som aktivt ska delta i hanteringen av explosiva varor i verksamheten måste vara godkända av tillståndsmyndigheten för detta. Dessa personer måste anmälas till tillståndsmyndigheten, som prövar deras lämplighet och därefter godkänner dem. Brandförsvaret behöver inhämta ett yttrande hos polisen som bedömer deras lämplighet.

Mer information om skärpt kontroll över explosiva varor på msb.se.