Fyrverkerier

Inom Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner utfärdar Uppsala brandförsvar tillstånd för användning, förvaring och försäljning av fyrverkerier.

Läs mer information om fyrverkerier för privatpersoner

Sök tillstånd

Använd ansökningsblanketten nedan. Läs och fyll i blanketten noggrant och bifoga de filer som anges. Om brandförsvaret behöver begära in kompletteringar kan handläggningen ta längre tid.

Fyll i blanketten, skriv ut, skriv under och posta den. Blanketten kan även skickas med e-post till brandforsvaret@uppsala.se, men då måste du ha skrivit under blanketten och därefter skannat in den.

Tillståndsansökan för hantering av pyroteknik/fyrverkerier (PDF, 321 KB)

En avgift tas ut för tillståndsprövningen.

Har du redan ett tillstånd där tillståndstiden håller på att löpa ut är det viktigt att du ansöker om ett nytt i god tid. Om ett nytt tillstånd söks senast fyra veckor innan det gamla löper ut får du fortsätta att hantera explosiva varor enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden. Kommer ansökan in för sent finns en risk att verksamheten måste stoppas, och de explosiva varorna behöver avlägsnas från sin förvaringsplats till dess att ett nytt tillstånd erhållits.

Nya krav från och med augusti 2021

Sedan den 1 augusti 2021 gäller skärpta krav för hantering av explosiva varor. Detta innebär i korthet att verksamheter som söker tillstånd för förvaring och försäljning av fyrverkerier även behöver anmäla personer som har betydande inflytande över verksamheten. Med dessa personer menas exempelvis VD, styrelseledamöter, bolagsmän, ordförande. Brandförsvaret inhämtar yttrande angående personernas lämplighet från polisen. Lämplighetsprövningen ligger till grund för om tillstånd kan utfärdas.

Nytt är också att personer som aktivt ska delta i hanteringen av explosiva varor i verksamheten måste vara godkända av tillståndsmyndigheten för detta. Dessa personer behöver anmälas till tillståndsmyndigheten, som ska pröva deras lämplighet. Ett yttrande gällande lämplighet inhämtas från Polismyndigheten som en del av prövningen.
Mer information om ändringarna i lagstiftningen finns på msb.se.

Läs mer om skärpt kontroll över explosiva varor 

Tillstånd för uppskjutning av fyrverkerier

I Uppsala brandförsvars tre medlemskommuner är reglerna kring när man får skjuta upp fyrverkerier reglerade i de lokala ordningsföreskrifterna.

Läs Uppsala kommuns lokala ordningsföreskrifter

Läs Tierps kommuns lokala ordningsföreskrifter (PDF, 4 MB)

Läs Östhammars kommuns lokala ordningsföreskrifter (PDF, 6 MB)

För att få skjuta fyrverkerier behövs så gott som alltid tillstånd enligt ordningslagen, och det är polisen som ger tillstånd för detta. För att få tillstånd vid evenemang krävs att det finns en pyrotekniskt kunnig person som sköter uppskjutningen. 

Läs mer om fyrverkerier på polisens webbplats

Tillståndspliktiga fyrverkeriartiklar och fyrverkerier med styrpinne

Vill du använda fyrverkerier med så kallad styrpinne i Tierp, Uppsala eller Östhammars kommun ska du söka tillstånd hos Uppsala brandförsvar. För att få tillstånd ska du ha gått en B- eller C-utbildning hos en av MSB:s godkända utbildningsanordnare. Tillstånd behövs även för att få använda fyrverkerier av mer yrkesmässig karaktär.

Läs om utbildningen och vilka som anordnar den typen av utbildning på msb.se

Allmänna krav vid hantering och försäljning av fyrverkerier

Den som hanterar explosiva varor är skyldig att känna till vilka krav som gäller för detta. Kraven finns i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, samt tillhörande förordning och föreskrifter. Se följande länk till MSB:s webbplats för att ta del av kraven på försäljningsplatser.

Stöd till försäljare av fyrverkerier (msb.se)

Brandskyddskrav för förrådsutrymmen

Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd, vilka beskrivs i standarderna EN 1143 och SS 3492. Standarderna innehåller inga krav på brandklassning.

EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå emot en yttre brand i 30 minuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen mark eller i skog anses inte löpa risken att utsättas för brand utifrån om inga brännbara föremål finns i dess närhet. Skog betraktas inte som brandfarlig även om träd är brännbara.

Brandskyddskravet gäller inte

  • mindre än 25 kg pyrotekniska artiklar utom PU i riskgrupp 1.3 och 1.4
  • explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår
  • fristående förråd på öppen mark eller i skog där avståndet mellan förråd och brännbara föremål (ej träd) är minst 5 m i alla riktningar.

En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns till exempel i MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor.

Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet måste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor. Pulversläckare med kapacitet av minst 6 kg rekommenderas. Pulversläckare ska hålla minst klass 43A 233BC.