Laddning och förvaring av el- och hybridfordon

Moderna elfordon drivs ofta av litiumjonbatterier som kan avge en mängd farliga ämnen om de börjar brinna. Därför är det viktigt att ha rätt utrustning kring elfordon och se till att laddstationer är rätt utformade och placerade på ett bra sätt. Då ökar chanserna för räddningstjänsten att släcka en eventuell brand.

Brandrisk med litiumjonbatterier

En brand i bilens litiumjonbatteri orsakas oftast av en termisk rusning. Det är en slags okontrollerad reaktion som ger en ökning av temperaturen i ett batteri. Termisk rusning sker främst vid mekanisk påverkan, som till exempel vid en kollision. Det kan också ske vid överladdning, kortslutning eller något annat tekniskt problem.

Om detta händer kan batteriet börja brinna, ofta med ett häftigt förlopp. Branden kan i sin tur sprida sig till närliggande batterier och orsaka ytterligare termiska rusningar. En brand i bilens litiumjonbatteri kan även uppstå vid laddning eller då bilen tagit eld av någon annan orsak.

Giftig vätefluorid

När ett litiumjonbatteri brinner bildas väteflourid (HF) som är starkt frätande och giftigt. Det kan innebära en risk för både räddningstjänsten och andra i närheten. Gasens giftighet påverkar även möjligheterna att släcka branden. Det kan ta längre tid att kyla batteriet och avsluta släckningsarbetet än vid bränder i bilar med fossila bränslen. Rökdykarinsatserna kan heller inte pågå lika lång tid.

Därför är det bra att ha god tillgång till vatten, som både kyler och släcker. Det är också bra om elbilen kan transporteras ut så lätt som möjligt.

Korrekt laddningsplats för elbil

Det är viktigt att utforma elbilens laddningsplats på ett korrekt sätt för att undvika brand. Elinstallationen ska alltid utföras av ett installationsföretag. Utöver det ska platsen följa Elsäkerhetsverkets råd och regler.

Elsäkerhetsverkets webbplats

Laddningsplatsens placering och utformning

För att räddningstjänsten ska kunna ta sig in i en byggnad under en eventuell brand finns regler för hur byggnaden ska utformas. Reglerna framgår i Boverkets byggregler (BBR 28) avsnitt 5:7.

För att uppfylla dessa rekommenderar Uppsala brandförsvar att laddningsstationer placeras och utformas på ett visst sätt.

Laddningsstationer bör

 • i första hand placeras utomhus
 • inte placeras nära en husfasad
 • inte placeras nära en byggnads ventilationsintag.

Då laddstolpar placeras inne i ett garage rekommenderar Uppsala brandförsvar öppna garage. Både öppna och slutna garage bör ha en insatsplan med relevanta uppgifter.

För samtliga garage bör laddningsplatserna vara

 • väl ventilerade och ha goda möjligheter till brandgasventilation
 • placerade nära infart/angreppsväg
 • placerade så långt som möjligt från entréer eller ventilationsintag till byggnader kopplade till garaget
 • placerade nära brandpost
 • väl tilltagna i yta
 • väl skyltade där det anges att det finns laddningsplatser för elfordon
 • försedda med huvudströmbrytare till samtliga laddningsplatser. Huvudströmbrytaren bör vara placerad utanför garaget.

Dessutom behöver annat brännbart eller känsligt material som kabeldragningar ses över. Ni bör även ha koll på var eventuellt släckmedel, som exempelvis vatten, tar vägen. Om möjligt bör brunnar eller andra avrinningsytor ha en uppsamlande och slamavskiljande funktion.

Laddningsplats för andra elfordon

Uppsala brandförsvar rekommenderar att laddning av exempelvis elcyklar, elmotorcyklar, truckar eller andra typer av eldrivna fordon utförs

 • utomhus eller i välventilerade utrymmen, exempelvis i cykelförråd med separat frånluft, utan överluft till annan brandcell
 • brandtekniskt avskilt från boenderum eller utrymningsvägar
 • tydligt skyltade
 • i utrymme utan lättantändligt material.

För truckar finns tydliga säkerhetsföreskrifter för blybatterier i AFS 1988:4.

Säkerhetsföreskrifter för blybatterier i AFS 1988:4 på av.se

Förvaring av skadade elfordon och hybridfordon

När ett el- eller hybridfordon ska repareras eller skrotas bör verkstaden eller bilskroten vara förberedda på att fordonet kan återantändas. Det finns fall där återantändning har skett i krockade elbilar flera dagar efter olyckstillfället.

 • Personalen bör ha säkerhetsrutiner för mottagande av skadade elfordon.
 • Det bör finnas särskilda platser att placera fordon vilka har felfungerande elsystem eller där förhöjda temperaturer har konstaterats.
 • Särskilda rutiner behöver också säkerställa att fordon kan ställas upp för reparation under icke kontorstid av bärgningsföretag.

Förvaringsplatsen bör

 • vara placerad utomhus
 • vara inhägnad
 • ha ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter till brännbart som andra bilar eller byggnader.

Om platsen är inomhus bör den vara

 • placerad i ett brandtekniskt avskilt utrymme eller i en fristående byggnad
 • ventilerad till det fria och försedd med brunn med avskiljande/separerande funktion
 • tydligt uppmärkt och försedd med insatsplan
 • utrustad med släckutrustning och ge möjlighet för räddningstjänsten att koppla upp sig mot det kommunala brandpostnätet.

Vägledning laddning el- och hybridfordon (PDF, 254 KB)