Automatlarm

Automatiska brandlarm skyddar människor och egendom

Ett automatiskt brandlarm skyddar människor och egendom. Det automatiska brandlarmet är därför en viktig del i en byggnads brandskydd.

Om en brand upptäcks tidigt finns det bra förutsättningar för att

 • människor ska hinna utrymma lokalen
 • kunna begränsa branden.

För dig som äger en privatbostad räcker det ofta att ha brandvarnare hemma som låter med en hög signal vid brand.

Du som ansvarar för brandsäkerheten i en verksamhet eller i publika lokaler kan i vissa fall behöva ett automatiskt brandlarm som är kopplat till ett säkerhetsföretag eller direkt till SOS Alarm.

Verksamheter kan behöva ett automatiskt brandlarm

Behöver din verksamhet ett automatiskt brandlarm? Det beror på vilken typ av verksamhet du ansvarar för.

Några verksamheter som kan ha behov av automatiskt brandlarm är verksamheter:

 • som har krav på automatiskt brandlarm enligt Boverkets byggregler
 • som har fått tilläggskrav på automatiskt brandlarm för att uppfylla byggreglerna eller krav på brandsäkerhet
 • som behöver automatiskt brandlarm för att uppfylla krav från ett försäkringsbolag
 • där det kan vara svårt eller ta lång tid att upptäcka och larma om bränder (till exempel verksamheter som inte har personal på plats hela tiden)
 • som har plats för stora värden, till exempel konstsamlingar och museum.

Larmet kan bidra till en snabb insats

Ett automatiskt brandlarm kan bidra till en snabb insats. Det består av

 • sensorer som kan upptäcka en brand i ett tidigt skede
 • en larmanläggning som skickar larmet vidare.

Brandlarmet kan även vara anslutet till kameror, som kan skicka livebilder från platsen. När larmet går avgör den som får larmet vilka åtgärder som ska vidtas, alltså vad som ska göras.

Om larmet är anslutet till SOS Alarm kan räddningstjänst och andra blåljusmyndigheter larmas ut direkt vid behov.

Du ansvarar för brandlarmet

Fastighetsägaren eller den så kallade nyttjanderättshavaren har ansvaret för 

 • brandskyddet i en byggnad
 • för den verksamhet som bedrivs där.

Ansvaret omfattar även det automatiska brandlarmet. Det innebär ansvar för anläggningens

 • status
 • underhåll
 • de larm som anläggningen genererar. 

Skriv avtal inför installationen av automatiskt brandlarm

För att installera det automatiska brandlarmet måste du som fastighetsägare skriva ett avtal för tjänsterna som ska utföras.

Kontakta SOS Alarm eller ett säkerhetsföretag som erbjuder tillhandahåller en pålitlig lösning för larmet. Det som avgör vem du ska kontakta är vilken typ av larm du behöver.

Du behöver även skriva ett avtal med brandförsvaret. Avtalet innehåller information om brandförsvarets behov av att få tillgång till alla utrymmen som omfattas av brandlarmet, till exempel vid installation av fasadtub, överföringslås och nyckelskåp.

När installationen är godkänd och ni har skrivit avtal kan arbetet med att ansluta larmet börja.

Det finns krav på skötsel och underhåll

Du kan läsa vilka krav som ställs på underhåll och skötsel av det automatiska brandlarmet i avtalet som skrivs vid installationen. (Kraven kommer från SBF 110:8).

För att säkerställa att larmet fungerar som det ska kan det även finnas krav på

 • systematisk skötsel och underhåll
 • besiktning.

Avgifter för det automatiska brandlarmet år 2024

Du som får ett automatiskt brandlarm installerat betalar brandförsvaret:

 • 3 040 kronor per år i abonnemangsavgift
 • 8 389 kronor för undersökningen på plats och återställningen av det automatiska brandlarmet för varje larm från det automatiska brandlarmet som inte orsakats av brand eller ett annat nödläge.

Avgifterna är exklusive moms. Brandförsvaret bestämmer förändringarna av avgifterna varje nytt kalenderår. 

Vi debiterar endast de vi tecknat avtal med. Observera att vi inte skickar ut fakturor via mail.

Uppsala kommun kan erbjuda olika alternativ för betalning. Läs mer på uppsala.se. 

Undvik falsklarm

I varje brandlarm finns en rökdetektor. Ett falsklarm är ett larm som inte beror på brand eller ett annat nödläge. Det beror ofta på att rökdetektorn upptäckt rök.

Det finns flera saker du kan tänka på för att undvika falsklarm:

 • Svetsning, slipning, kapning och andra typer av arbeten som alstrar rök- och damm kan lätt orsaka larm. Om sådana arbeten ska utföras i lokalerna kan hantverkaren först behöva kontakta anläggningsskötaren eller den som är säkerhetsansvarig för att hitta en lösning för att undvika falsklarm.
 • Att laga mat och rosta bröd ger mycket rök eller os som kan orsaka falsklarm. Placera därför larmet så att det går att laga mat på ett normalt sätt som inte påverkar brandsäkerheten. Placera inte en brödrost under en rökdetektor.
 • Ånga från duschar, tvätt- eller diskmaskiner kan påverka rökdetektorer.
 • Avgaser från bilar och truckar påverkar rökdetektorer. Rök från till exempel cigaretter och rökmaskiner kan även få larm att utlösas.
 • Smutsiga detektorer kan ge falsklarm eller leda till att larmet helt uteblir.
 • Brister i ventilationen kan orsaka falsklarm. Se över var rökdetektorn är placerad och vilken sorts rökdetektor som används.

Om du vill kunna kontrollera larmet innan det skickas vidare till en larmoperatör så kan larmlagring vara en lösning för dig.

Blanketter för anslutning, ändring eller uppsägning

Anslutning eller ny ägare av ett automatiskt brandlarm ─ uppsalabrandforsvar.se (PDF, 237 KB)

Ändring av automatiskt brandlarm ─ uppsalabrandforsvar.se (PDF, 243 KB)

Uppsägning av automatiskt brandlarm ─ uppsalabrandforsvar.se (PDF, 234 KB)

Skriv ut blanketten och posta din ansökan. Fyll gärna i blanketten innan du skriver ut den. Du kan också e-posta blanketten till brandforsvaret@uppsala.se. Glöm inte att du behöver skriva ut, skriva under och skanna den innan du e-postar blanketten. 

Råd för en välskött anläggning för automatlarm.