Tillsyn

Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera brandsäkerheten i lokaler och verksamheter samt att fastighetsägare eller nyttjanderättshavare uppfyller kraven enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) . Vid en tillsyn kontrollerar vi på Uppsala brandförsvar det  byggnadstekniska och det organisatoriska brandskyddet (systematiskt brandskyddsarbete) samt brandfarliga eller explosiva varor om det hanteras i verksamheten. Detta ökar säkerheten på till exempel vårdanläggningar, skolor, industrier, hotell, restauranger och samlingslokaler.

Bilden visar hur en tillsyn går till och vilka delar som ingår.

Tillsynsärendet startas

Ett tillsynsärende startar på på vårt initiativ, antingen genom en planerad tillsyn eller på ett uppmärksammat förhållande. Ärendet inleds med en kartläggning av tillgänglig information om byggnaden eller anläggningen och verksamheten.

En kallelse skickas

Vår första kontakt är oftast genom att vi skickar ut en skriftlig kallelse till ett tillsynsbesök. Vid tillsynsbesöket bör både fastighetsägare och nyttjanderättshavare vara representerade av behöriga personer med kunskap om fastighetens och verksamhetens brandskydd. Det är viktigt att du kontrollerar att de uppgifter om fastighetsägare och nyttjanderättshavare som finns i kallelsen stämmer.

Tillsynsbesöket

Tillsynsbesöket inleds med en dialog om både fastigheten och verksamheten, vi tittar även på relevant dokumentation. Du får redogöra för ert systematiska brandskyddsarbete och vi diskuterar eventuella brister och förbättringar. Därefter går vi tillsammans en runda i lokalerna för att undersöka det byggnadstekniska brandskyddet. Inför tillsynsbesöket kan du förbereda dig genom att ta fram relevant dokumentation, som beroende på verksamhet kan vara:

  • Dokumentation över systematiskt brandskyddsarbete (SBA), med tillhörande checklistor eller liknande som styrker genomförda egenkontroller.
  • Brandskyddsdokumentation och brandskyddsritningar.
  • Drift och underhållsinstruktioner för de brandtekniska installationerna, så som brandlarm, sprinkler eller brandgasventilation.
  • Det är viktigt att du har tillgång till nycklar som krävs för att nå samtliga utrymmen i verksamhetens lokaler.

Tillsynsbesöket avslutas med att vår tillsynsförrättare sammanfattar det som framkommit.

Efter tillsynsbesöket

Efter tillsynsbesöket ska vi på brandförsvaret fatta ett beslut i tillsynsärendet. Om det finns brister i brandskyddet kan vi göra bedömningen att åtgärder behöver vidtas för att uppnå ett skäligt brandskydd. Vi kommer då fatta ett beslut om föreläggande. Innan beslutet fattas ger vi dig information om de omständigheter som har betydelse i ärendet. Detta gör vi genom att skriva en tjänsteanteckning som vi skickar till dig. I tjänsteanteckningen kan det även framgå vilka åtgärder som vi överväger att fatta beslut om. Du har möjlighet att ge synpunkter på tjänsteanteckningen, detta ska vanligtvis ske inom två veckor.

I beslutet om föreläggande framgår det vilka åtgärder som du behöver vidta och inom vilken tid de ska genomföras. I föreläggandet står det också när vi kommer genomföra en efterkontroll. Under efterkontrollen  följer vi upp åtgärderna. När åtgärderna är genomförda fattar vi ett beslut om avslut av ärendet.

Om åtgärderna inte är genomförda har vi möjlighet att fatta ett beslut om föreläggande förenat med vite eller beslut om förbud. Om det finns allvarliga brister i brandskyddet kan vi fatta beslut om förbud. Även ett beslut om förbud kan förenas med vite. I de fall då ett beslut är brådskande får vi fatta beslutet utan att först kommunicera informationen med dig.

Om det inte finns brister i brandskyddet avslutar vi ärendet. Då behöver beslutet inte kommuniceras genom en tjänsteanteckning utan vi skickar beslutet direkt till dig. Samtliga beslut som vi fattar har du rätt att överklaga. Information om hur du överklagar finns i beslutet.

Varför tar vi ut en avgift för tillsynen?

Avgiften för tillsynen ska ses som en betalning för de kostnader som vi har i samband med tillsynsbesöket. Tillsynen kostar olika mycket beroende på vad som kontrolleras. Det är räddningsnämnden som beslutar vilken avgift/taxa som tas ut. 

Aktuell tillsynstaxa.

Information och råd

Vid ett tillsynsbesök finns det även tillfälle för att ge råd och vägledning för ett bättre brandskydd. Det är lätt att bli hemmablind och det kan då vara värdefullt att någon kommer in med nya ögon.

Välkommen att kontakta oss på telefon eller via e-post om du har frågor. Kontakta oss.

På msb.se hittar du information om systematiskt brandskyddsarbete och allmänna råd.

 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsyn är en kontroll och utförs för att se till att personer, företag och organisationer följer lagen. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand samt för livräddning vid brand eller annan olycka. De ska också vidta åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar. Myndigheten har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Lagen om brandfarliga och exposiva varor (LBE)

Syftet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna lag har också, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till lagen. En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. 

I de tre kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar har Uppsala brandförsvar ansvaret för tillsyn enligt LSO och LBE.